Dojos Japan

FUKUOKA

Shihan 7. Dan ISHIDA KENSHIN

TOCHIGI

Shihan 7. Dan UEMATSU AKIO

IBARAKI

Shihan 7. Dan MAEDA HIROSHI
Shihan 7. Dan MOGI SHIGETOSHI
Shihan 6. Dan FURUHASHI YOSHIO

SHIZUOKA

Shihan 8. Dan FUJII YOSHIHIRO
Renshi 6. Dan KANAZASHI SHOGO

TOKYO

Renshi 7. Dan BOHACZEK JOSEF